Nữ tuổi Nhâm Thân chọn người hợp hôn mang lại hạnh phúc.Các bạn hãy tham khảo trích lược Căn Duyên Tiền Định Gái tuổi Nhâm Thân sau đây. Mong các bạn chọn được người bạn đời xứng đôi và hạnh phúc trọn đời.
Gái tuổi Nhâm Thân và Căn duyên tiền định
1.Đại kỵ hợp hôn.

VỢ tuổi Nhâm Thân Chồng tuổi Canh Thân
(chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Ở đời với nhau phạm (biệt ly)


VỢ tuổi Nhâm Thân Chồng tuổi Ất Sửu
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

VỢ tuổi Nhâm Thân Chồng tuổi Canh Ngọ
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

VỢ tuổi Nhâm Thân Chồng tuổi Ất Hợi
Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (biệt ly và tuyệt mạng)

VỢ tuổi Nhâm Thân Chồng tuổi Canh Thìn
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Ở đời với nhau phạm (biệt ly)

 VỢ tuổi Nhâm Thân Chồng tuổi Quí Hợi
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
Ở đời với nhau phạm (biệt ly)
 
 VỢ tuổi Nhâm Thân Chồng tuổi Ất Mẹo
(Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)
Ở đời với nhau phạm (biệt ly)
 
Lời bàn: Gái tuổI này kỵ có chồng năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi.
Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn  rồi  mà  gặp  những  năm  nói  trên  thì  hay  sanh  việc  buồn  và  xung  khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
TuổI này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
TuổI  này  trai  hay  gái  khi  có đôi  bạn  số định  gặp  ngườI  bạn ở hướng Mùi  mới nhằm căn duyên.
Gái tuổI Nhâm Thân sanh tháng 1, 10, 2 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng. Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 3 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.
  
2.hợp hôn tốt Ở đặng.

VỢ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi NHÂM THÂN
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận thêm tốt, lo việc chi cũng dễ, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố  sẽ đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hiền tài rất luân chuyển.
 
VỢ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi TÂN MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhân giúp đở, hào tài  ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt long, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng có phần hạp ở đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình.
 
VỢ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi KỶ TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý, vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng buổi đầu chưa đặng phát đạt cho lắm, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà  bình thường.
Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hau hao phá tài, tánh ý vợ chồng cũng có phần hạp ở đặng, việc làm ăn đặng nên nhà
Kết  luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đặng hưởng sự ấm êm.
 
VỢ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi MẬU THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phảI chịu cảnh thiếu nghèo, dầu có sẵn cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua n ày, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ lờI tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở với nhau khá kiên cố mớI ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên thương lẫn với nhau.

VỢ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi ĐINH MẸO
(Chồng lớn hơn vơ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, lo tính việc chi cũng dễ, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh  người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tính lạt lỏng,  tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng ít đặng sự hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về háo tài hay luân chuyển. 
VỢ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi BÍNH DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,
gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc làm ăn đều thông suốt, có chút chức phận để làm ăn, cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài. Số vợ chồng cũng thế, tánh tình vợ chồng hay xung ý bất hòa.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, vợ chồng phảI
bền chí nhẫn nại, về hào tài hay luân chuyển.

VỢ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi GIÁP TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
 Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng  như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng phảI chịu cảnh thành bại nhiều phen rồi mới tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tành tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài nên luân chuyển.

VỢ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi NHÂM TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn đặng.
 
VỢ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi TÂN DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận, nên nhẫn nại làm ăn đặng.
 
VỢ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi KỶ MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con đông đủ.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn đặng.
 
VỢ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi MẬU NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài, ý tình vợ chồng  hòa hạp, khá cần năng mới ấm no.
 
VỢ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi GIÁP DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ lời tiếng nói nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt long, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn tốt.

VỢ tuổi Nhâm Thân chồng tuổi Quý Dậu
(vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,
gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu phải chịu cảnh  thiếu nghèo, đến sau dễ làm ăn, làm có tiền, hay khiến điều hao tốn, hào tài no đủ, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ lớn tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, ở với nhau kiên cố cũng đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền  chí v à chung lo

VỢ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi GIÁP TUẤT
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng  giàu còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng phải thành bại nhiều phen rồi mới tốt, hào tài  tương vượng, hào con trung bình vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố sẽ đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tiền tài hay luân chuyển.

VỢ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi BÍNH TÝ
(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi,  hay giao thiệp, tánh lanh  lẹ,  tay làm có tài cũng hay hao tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn nên kiên cố mới đặng ấm no.

VỢ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi ĐINH SỬU
(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)
Hai  tuổi  này ở với nhau làm ăn đặng  trung bình,  hào tài thạnh vượng, hào  con đông đủ.
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá kiên nhẫn làm ăn nên.

VỢ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi MẬU DẦN
(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con trung bình.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt long, tay làm có tài cũng  hay hao tài, tánh tình vợ chồng  hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng mới đủ no.

VỢ tuổi NHÂM THÂN Chồng tuổi KỶ MẸO
(Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạc lòng, tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, khá kiên cố làm ăn mới đặng.